تازه نوشته ام داغ بخوانید

« شب، سکوت، تنهایی »

به نام خدا ✍️✍️ « شب، سکوت، تنهایی » در باره‌شان نوشته‌ام ولی باز هم نوشتنم می‌آید. آخر تمامی ندارد شب، پایان ندارد. تا فرصت هست شب هم هست.

« خودت باش »

به نام خدا ✍️✍️ هیچ‌گاه به تعریف و تمجید کسی خشنود نشو. همیشه به ما گفتند: کاری رو انجام بده که مورد تأیید دیگران هست. فعلی را مرتکب نشوید

« چرا ؟ »

به نام خدا ✍️✍️ « چرا ؟ » چرا همیشه می‌خواهیم همه چیز آماده باشد؟ چرا همیشه می‌خواهیم همه چیز را بدانیم؟ چرا همیشه می‌خواهیم آماده‌خور باشیم؟ چرا همیشه

« ما همه فروشنده‌ایم »

به نام خدا ✍️✍️ « ما همه فروشنده ایم » ما همه به نوعی فروشنده ایم. فروشنده افکار، ارتباطات، مهارت‌ها و هر نوع بلدی که در ما وجود دارد.

« مرض نوشتن »

به نام خدا ✍️✍️ « مرض نوشتن » مرض نوشتن که بگیری از کنار هیچ چیزی راحت رد نمی‌شوی بیمار هم که باشی، ایده‌ای برای نوشتن به سراغت می‌آید.

« تفکر نقادانه، ارزیابی خود »

به نام خدا ✍️✍️ « تفکر نقادانه ارزیابی از خود » تعریف ساده از تفکر نقادانه این هست که هر از چند گاهی کارهای خود را بررسی کنید. از