تازه نوشته ام داغ بخوانید

« روزمرگی »

  به نام خدا ✍️✍️ « روزمرگی » در میان انبوهی از خمیازه‌ها خمیازه‌ای در آوردم. آنقدر بازی در آورد که نزدیک بود چاک برود. خستگی و بی‌حوصلگی امانم

بیهقی خوانی

به نام خدا ✍️✍️       به نام خدا ✍️ شب سنگینی بود. دلم آشوب بود. بار نخستی بود که در کارگاه بیهقی خوانی شرکت می‌کردم. دو سالی

بیهقی خوانی

  به نام خدا ✍️✍️ شده‌است تا حالا یک وقت‌هایی از یک چیزی لذت ببرید اما ندانید برای چه؟ شده‌است تا حالا شیرینی لحظاتی رو احساس کنید اما ندانید

« مراقبت»

  به نام خدا ✍️✍️ مراقبت واژه‌ای است که خود نیاز به مراقبت دارد. م: ممکن، ر: رمز، ا، امکان، ق: قاب، ب: برتر، ت: تأمل. هر حرفی از

آفرینش انسان، بهانه زیبای خلقت

  به نام خدا ✍️✍️ در پیچ و خم جاده زندگی قطاری روی ریلی در حال حرکت است. فاصله‌هایی که از قبل برنامه‌ریزی شده، آدم‌هایی پیاده و سوار می‌شوند.

خودآگاهی

  به نام خدا ✍️✍️ در کوچه پس کوچه‌های دلواپسی، در تنگناهای بیم و امید، در سراشیبی‌های تند لغزش، در کوره راه‌های زیستن، در بلندی‌های مکرر، فقط تو را